Klubbens udvalg

I Barløseborg Golfklub har vi en masse forskellige udvalg

Du finder dem alle beskrevet i de næste menu punkter. De har alle en kontaktperson i bestyrelsen, som sørger for at bestyrelsen er orienteret om udvalgenes arbejde og som Også sørger for, at de er informeret om bestyrelsens strategier og planer. Hver udvalg har en formand og et eller flere udvalgsmedlemmer og de arbejder ud fra et beskrevet ansvars område.

Læs mere om klubbens udvalg

Er du medlem af Barløseborg golfklub, og vil du gerne være en del af klubbens mange udvalg. Så skal du henvende dig til udvalgets formand, du finder kontakt oplysninger og informationer i fanerne nedenfor

I 2021 gik vi i tænkeboks om, hvordan vi bedst i Barløseborg Golfklubs prioriterer opgaven rekruttere nye medlemmer. 

i 2020 indgik vi en samarbejdsaftale om rekruttering med DGU.

Under Rekrutteringsudvalget: Afsætte ressourcer og budget til rekrutteringsarbejdet og støtte op om udvalgets arbejde.

UDVALGET SKAL VARETAGE FØLGENDE SPECIFIKKE OPGAVER

At planlægge, bemande og afvikle rekrutterings aktiviteter indenfor følgende hovedområder:

 1. TORSDAGS SENIOR KAMPAGNE
  Kampagne rettet mod seniorer, der kan mødes hver anden torsdag formiddag og prøve golf sammen med nogle af klubbens seniorer 
 2. DAMER SØGES KAMPAGNE
  Kampagne rettet mod damer, der på udvalgte datoer kan prøve golfspillet sammen med nogle af klubbens damer
 3. FACEBOOK KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING
  Facebook kampagner rettet mod specifikke målgrupper
 4. UNGE I ASSENS KOMMUNE
  Kampagne rettet mod unge i Assens Kommune
 5. TILFLYTTERE TIL ASSENS KOMMUNE
  Kampagne rettet mod tilflyttere i Assens Kommune
 6. TILBUD TIL ERHVERVSLIVET
  Kampagner rettet mod erhvervslivet 
 7. MESSER OG MARKEDER
  Klubben deltager i messer og markeder i Assens Kommune
 8. GOLFENS DAG OG SPIL MED DAG
  Arrangerer Golfens Dag og Spil Med Dage
 9. LANDSDÆKKENDE – OG LOKALE FORENINGER
  Kampagne rettet mod landsdækkende- og lokale foreninger og lokale sportsklubber

kontakt mail: golfmanager@bbgolf.dk eller post@bbgolf.dk og tlf.: 64791224

Når du starter som nyt prøvemedlem i Barløseborg Golfklub, sørger vi for at du bliver taget godt imod og du får udleveret alt nødvendigt materiale ang. golf.

Første dag du møder op, starter vi med et informationsmøde, hvor du får alle de nødvendige oplysninger om prøveforløbet.

Prøveforløbet strækker sig over 8 uger med al den nødvendig spiltræning og regelundervisning. Du har også lov til at træne og spille så meget du vil udover fællestræningerne.

Du bliver fulgt tæt af en Kontaktperson, som hjælper dig med alt det praktiske, og spiller sammen med dig.

Efter ca. 3 – 4 uger deltager du i de ugentlige Kaninturneringer, som bla. er turneringer for de nyeste i klubben, hvor du møder andre begyndere, men også etablerede spillere. De første 2 gange sammen med din kontaktperson.

Prøveforløbet afsluttes med en spilprøve.

Vælger du efter prøveforlæbet at indmelde dig i klubben, så vil vi stadig gerne hjælpe dig videre, så du bliver godt integreret i klubben som muligt.

Har du lyst til at prøve golfspillet, så kontakt Sekretariatet på tlf. 6479 1224 eller e-mail post@bbgolf.dk.

Målsætning

Vi vil skabe et miljø hvor:

 • Holdene spiller for at vinde og sikre divisionsstatus.
 • Vores sportslige målsætning er som minimum at have et hold i 4. Division og meget gerne højere oppe i rækkerne.

Holdånd skabes, hvor sammenhold er en vigtig del.

Sammenhold og holdånd er en af grundstammerne i elitetruppen.
Det er derfor vigtigt, at alle møder op til træning og møder de andre spillere. Der er både træning og spil på banen for damer og herrer torsdage kl. 17.30 – 19.00.

Elite retningslinjer

Der er udarbejdet et sæt retningslinjer, hvor elitespillere kan hente oplysninger om de muligheder der findes i forbindelse med turneringer, træning og DGU rangliste turneringer m.m. Dette dokument er tilgængeligt i elitetruppens Facebook gruppe eller kan rekvireres i Sekretariatet.

Udvikle og fastholde talenter, både som holdspillere og som individuelle spillere.

For at sikre en let og gnidningsløs overgang fra talent til elitespiller er der i 2020 tilmeldt 2 herrehold og 1 damehold i Danmarksturneringen.

Intentionen er at reservere det antal pladser, vi mener der skal til for at man som ”talent” kan udvikle sig sammen med mere garvede spillere i et konkurrencemiljø, hvor der spilles for at vinde, men hvor konsekvenserne af et nederlag, ikke slår talenterne helt ud.

Vi er forbilleder som golfspillere

Det er klart, at vores fremtoning både på banen samt uden for, er noget der bliver lagt mærke til internt i klubben. Der forventes derfor, at spillere i Barløseborg Golfklubs Elitetrup går forrest, når det handler om etik samt god opførsel.

Regel- og Handicapudvalget i Barløseborg Golfklub

Udvalget tager stilling til spørgsmål vedrørende golfreglerne evt. i samarbejde med DGU.

Ved tvivlsspørgsmål om for høje eller for lave handicaps korrigerer udvalget handicaps efter retningslinierne omtalt i EGA handicapsystemets § 13.

Medlemmerne i R&H-udvalget udpeges af bestyrelsen blandt klubbens regelkyndige og regelinteresserede medlemmer. Udvalget arbejder efter Golfreglerne 2019 udstukket af R&A, USGA og Dansk Golf Union.

Medlemmerne i udvalget opdaterer løbende deres kendskab til regler, regelændringer og handicapsystem gennem deltagelse i Dansk Golf Unions seminarer og gennem selvstudier. Medlemmerne i udvalget har tavshedspligt. Gælder også efter udtrædelse af udvalget.

UDVALGET SKAL VARETAGE FØLGENDE SPECIFIKKE OPGAVER
 • Forestå udbredelse af kendskabet til golfreglerne og handicapsystemet blandt klubbens medlemmer.
 • Forestå regelundervisning og afvikle regelprøve for nye medlemmer, der skal begynde at spille golf.
 • Forestå ændringer af handicap for medlemmer, hvis handicap ikke længere er retvisende.
 • Godkendelse af den årlige handicapregulering.
 • Behandling og afgørelse af regelspørgsmål i forbindelse med spil på banen.
 • Behandle tvister i forbindelse med spil på banen.
 • Træffe afgørelse i disciplinær- og etikettesager. Afgørelser skal forelægges bestyrelsen, der herefter træffer beslutning om evt. repressalier.
 • Stille dommerkapacitet til rådighed i forbindelse med Barløseborg Elite Open og andre turneringer, hvor der kræver dommer tilstedeværelse.
 • Udarbejdelse af lokale regler i samarbejde med baneejer og klubben.
 • I samarbejde med baneudvalg og baneejer at sørge for, at banens afmærkninger og opsætning er i overensstemmelse med Dansk Golf Unions reglement.

 

Nye golfregler fra 2019

Der er kommet nyt regelsæt fra R&A og USGA med virkning fra 1. januar 2019. De nye danske regelbøger kan købes i sekretariatet. De 20 vigtigste er listet nedenfor:

 1. Søgetid – nedsat fra 5 til 3 minutter
 2. Bold flyttet under søgning – genplacér (ingen straf)
 3. Bold i eget nedslagsmærke – lempelse uden straf i det generelle område (fairway og rough)
 4. Udmåling til droppeområde – den længste kølle, undtagen en putter
 5. Drop fra knæhøjde
 6. Forkert green – lempelse skal nu også tages ved gene for stance eller sving
 7. Bold rammer spiller eller udstyr – ingen straf
 8. Dobbeltslag – tæller kun som ét slag (ingen straf)
 9. Tilfældig berøring af sand i bunker med køllen – ingen straf (dog ikke lige foran og bagved bolden)
 10. Løse naturgenstande kan flyttes hvor som helst
 11. Drop ud af bunker med 2 strafslag på flaglinjen – når bolden erklæres uspillelig
 12. Vandhazard hedder nu strafområde
 13. Tilladt at berøre jorden/vandoverfladen i strafområde – og slå prøveslag
 14. Bold bevæger sig på greenen på grund af vindstød eller lignende efter markering og genplacering – genplacér uden straf
 15. Bold tilfældigt flyttet af spilleren på greenen – genplacér uden straf
 16. Skader på greenen – reparér alle skader fra sko, sten i overfladen, m.m. Bring greenen tilbage til oprindelig tilstand. Ingen forbedring tilladt af spillelinje udover reparation
 17. Ikke placere en kølle som hjælp til opstilling
 18. Ikke få hjælp fra caddie/partner med hjælp til opstilling
 19. Tilladt at ramme flagstangen i hullet ved putt fra greenen
 20. Bold hviler mod flagstang i hullet: I hul, hvis blot en del af bolden er under jordoverfladen

Turneringsudvaget i Barløseborg Golfklub skal være med til at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer.

Udvalget skal i samarbejde med bestyrelsen udarbejde et varieret og spændende turneringsprogram, der favner bredt og som tiltrækker spillere på alle niveauer i golf.

Udvalget er ansvarlig for Turneringsguiden for Barløseborg Golfklub – se turneringsguiden HER.

UDVALGET SKAL VARETAGE FØLGENDE SPECIFIKKE OPGAVER
 • Opsætte årets turneringer i Golfbox.
 • Sørge for annoncering til medlemmerne og anspore til størst mulig deltagelse i turneringerne.
 • Udpege turneringsansvarlige, der forestår turneringsledelse, opsætning af startlister, udskrivning af scorekort, indtastning af scores og præmieoverrækkelse i de enkelte turneringer.
 • Varetage præmieadministration af sponsorerede og indkøbte præmier.
 • Samarbejde med greenkeeperne om baneopsætning for de enkelte turneringer.
 • Indgå aftaler med restaurant for hver enkelt turnering.
 • Afrapportere de enkelte turneringer mht. til økonomi til sekretariatet og resultater til nyhedsbrevet.

Baneudvalgets opgave er, to gange om året, at gennemgå banen for tilpasninger og forbedringer, så den hele tiden fremstår med passende udfordringer til glæde for medlemmerne uanset handicap.

Chefgreenkeeper har i samarbejde med baneudvalget de endelige afgørelser, men alle medlemmer er velkomne til at henvende sig til baneudvalget med ideer til ændringer af banen.

Sponsorudvalgets ansvars- og arbejdsbeskrivelse

 

Sponsorarrangementer

Det er klubbens holdning at vores samarbejdspartnere skal nyde klubbens opmærksomhed, bl.a. via særskilt indbudte sponsormatcher/dage, særlige tilbud til deres virksomheder/medarbejdere og samtidig give samarbejdspartnerne mulighed for indbyrdes at netværke og promovere deres virksomheder.

 

Værktøjer og arbejdsgrundlag

Klubbens sponsorarbejde tager udgangspunkt i de aftalemæssige promoveringsmuligheder i og omkring baneanlæg, klubhus og lokaler – dog således at bygninger og golfbaneanlæg m.v. fremstår så naturlige og æstetiske, som muligt.

 

Udvalgets sammensætning

Sponsorudvalget består p.t. af Kim O. Jensen, Kasper Larsen, Arne Jakobsen og golfmanageren.

 

Opgaver og ansvar

Udvalgets hovedopgaver er bl.a. følgende:

 • Årlige udvikling og ajourføring af værktøjskassen med mulige sponsorater, pakker og lignende samt prisfastsættelse heraf.
 • Ajourføring af sponsorlister samt liste over potentielle emner – herunder afsøgning af nye emner.
 • Gen- og nyforhandling af udløbne/nye sponsorkontrakterne (normalt i 4 kvartal).
 • Afvikling af sponsorarrangementer og sponsormatcher (min. 2 stk. om året).
 • Løbende opmærksomhed og pleje af sponsorerne, således at disse føler sig genkendt i klubben.
 • Udvikling af nye muligheder for samarbejdsrelationer med økonomisk vinding for øje for klubben.

Kommunikationsudvalgets ansvars- og arbejdsbeskrivelse:

Politik og samarbejdsrelationer:

Formålet med Barløseborg Golfklubs kommunikationspolitik er at sikre, udbygge og bevare et godt image og renommé for klubben, banen og golfsporten. Kommunikationspolitikken sigter samtidigt  mod at fremme medlemsplejen og medlemstilgangen til klubben, tilføre klubben flest mulige gæste- og greenfeespillere samt gæster i restauranten, sikre positiv omtale af golfsporten i øvrigt samt sikre klubben et godt omdømme i det omgivende samfund.

Bestyrelsen og kommunikationsudvalget skal arbejde aktivt for at informere og kommunikere om klubbens formål, målsætninger, aktiviteter, værdier og etik samt være bindeled til og formidle DGU’s informationer og regelsæt til alle medlemmer og gæster samt det omgivende samfund.

Udvalg:

Kommunikationsudvalget består p.t. af: formand, næstformand samt sekretariatet.

Opgaver og ansvar:

Henset til klubbens overordnede kommunikationspolitik er kommunikationsudvalgets hovedopgaver følgende:

 1. At sikre en god og informativ kommunikation til klubbens medlemmer, samarbejdspartnere og øvrige relationer.
 2. At optimere informationen til det omgivende samfund med henblik på tiltrækning af nye medlemmer, gæste- og greenfeespillere samt gæster i restauranten inden for det aftalte økonomiske budget.
 3. At sikre vedligeholdelsen og udviklingen af klubbens hjemmeside.
 4. At sikre vedligeholdelsen og udbygningen af kommunikationen på sociale medier.
 5. At udarbejde og vedligeholde nyhedsbreve og direct mails om klubbens aktiviteter til klubbens medlemmer.
 6. At forestå kommunikationen til pressen via pressemeddelelser og annonceringer.
 7. At forestå og aftale rammer for øvrig annoncering/kommunikation i andre medier, fagblade og lignende.

Udvalgsformænd

Arne Jakobsen

Sponsorudvalg & Kommunikationsudvalg

Torben Wolstrup

Turneringsudvalg & Regel- og Handicap udvalg

Jakob Kaltoft Nielsen

Baneudvalg

Søren Thomsen

Begynderudvalg & rekruttering

Kirsten Falkesgaard Nielsen

Begynderudvalg & rekruttering

Anders Busse Rasmussen

Juniorudvalg