Privatlivspolitik for Barløseborg Golfklub

Senest ændret d. 28 juni 2018
I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Barløseborg Golfklub
behandler vi en række oplysninger om dig.
Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi
behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere
om behandlingen af dine data, når du er medlem af Barløseborg Golfklub.
Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit
medlemskab af Barløseborg Golfklub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til
andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Barløseborg Golfklub er dataansvarlig – kontakt information
Barløseborg Golfklub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har
modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med
lovgivningen. Barløseborg Golfklub kan kontaktes her:
Barløseborg Golfklub
Skovvangvej 47, 5610 Assens
CVR-nr: 29 50 79 29
Telefon: 6479 1224
E-mail: post@bbgolf.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Barløseborg
Golfklub.
Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Barløseborg Golfklub,
hvilket omfatter:
• Orientering om Barløseborg Golfklubs aktiviteter i klubben og i klubhuset, eksempelvis i
nyhedsbreve og klubblad
• Håndtering af adgang til spil på banen
• Registrering af score
• Turneringsplanlægning og -afvikling
• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne
• Opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent
• Afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
• Brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under
turneringer
• Administration af fritspilsaftale
• Registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside, Facebook og
i klubhuset
• Udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben
• Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
• Oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
• Hvis du som frivillig indtræder i Barløseborg Golfklubs bestyrelse, i en af klubberne-iklubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og
billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, på Facebook, i
kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at
oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af 1)
persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt
(aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Barløseborg Golfklub. Retsgrundlaget
for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af
Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger på:
• Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.
o Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af
registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato,
telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som
eventuel tidligere golfklub og golfhandicap
– For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den
forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I
sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af
børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.
• Greenfee gæster
– Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og
kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger
som golfhandicap
-Endagsgæster
– Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er
på besøg en enkelt dag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge,
skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.
–  Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger
som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse
– Gavegivere
– Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af navn samt CPRnummer til brug for indberetning til skat.


Deling af dine persondata
Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:
• Vores medlemsadministrationssystem Golfbox
• Vores Økonomisystem e-conomic
• Baneejer Barløseborg Golfbane
• Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
• Andre medlemmer i klubben
• Journalister der dækker turneringer
• Vores bank Fynske Bank
• Politiet når vi indhenter børneattester
• Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
• Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til
varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling
• Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer
• Assens kommune ved ansøgning om medlemstilskud


Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Personoplysningerne behandlet af Barløseborg Golfklub indhentes alene hos dig eller den værge,
som har meldt dig ind.


Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 1 år efter
kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et
tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så
længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.


Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere
oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har
ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra
opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende
eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt
anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig
til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder,
som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler
dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.


Revidering af privatlivspolitikken
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine
persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver
tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud
til orientering til alle medlemmer.

Cookiepolitik