INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 2. marts 2023

Torsdag, den 2. marts 2023 kl. 19.00 i Kerte Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1.Valg af dirigent.

2.Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.

1.Bestyrelsen indstiller forslag om forhøjelse af alle seniorkontingenter med 50 kr. pr. kvartal og alle junior/ynglingekontingenter med 25 kr. pr. kvartal for resten af 2023 og fremover.

5.Forslag fra bestyrelsen. 1.Vedtægtsændring – Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til vedtægternes § 10: Bestyrelsen er dog bemyndiget til at foretage låneomlægninger med forhøjet rente (op- og nedkonverteringer) af realkreditlån samt til at optage lån til investerings- og driftsformål op til 500.000 kr. i et regnskabsår. Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive nødvendige lånedokumenter og pantebreve samt rykningspåtegninger på eksisterende pantebreve i disse forbindelser. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at indgå og underskrive leasingkontrakter til finansiering af klubbens investeringer i driftsmateriel og maskinudskiftninger.

6.Forslag fra medlemmerne. Der er p.t. ikke modtaget forslag.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter: 1.Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er: 1) Lotte Pennerup – ønsker ikke genvalg 2) Anne Marie Højvang Christiansen – modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår følgende valg til bestyrelsen: 1) genvalg af Anne Marie Højvang Christiansen 2) valg af Carsten Hogrefe 2.Bestyrelsen forslår følgende valgt som suppleanter: 1) Christian Leth. 2) Kenneth Hüttel.

8.Valg af revisor og revisor-suppleant: 1.Bestyrelsen indstiller genvalg af: revisor Richard Andersen 2.revisor-suppleant: Inga Virkelyst Skælbæk

9.Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrrelsen