Generalforsamling i Barløseborg Golfklub
13. Feb. 2017

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Barløseborg Golfklub

Tirsdag, den 28. februar 2017 kl. 19.00 i Kerte forsamlingshus

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent
    a. Bestyrelsen foreslår Per Smith

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
    a. Oplæg fra bestyrelsen om kontingentstigning på 100,- kr. årligt på alle typer medlemskaber

5. Forslag fra bestyrelsen
    a. Vedtægtsændringer jf. vedhæftede forslag
    Bestyrelsen anbefaler at ændringsforslagene vedtages

6. Forslag fra medlemmerne.
    a. Ingen forslag modtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter:
    a. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
        i. Jørgen Petterson, modtager genvalg
        ii. Palle Dinesen, modtager genvalg
        Bestyrelsen anbefaler genvalg
    b. Valg af 2 suppleanter
        i. Bestyrelsen foreslår Henrik Hansen som suppleant
        ii. Bestyrelsen foreslår Michael Nielsen som suppleant

8. Valg af revisor og revisor-suppleant
    a. Bestyrelsen foreslår Richard Andersen som revisor
    b. Bestyrelsen foreslår Hans-Henrik Jensen som revisor suppleant

9. Eventuelt.