1. Retningslinjer for afvikling af turneringer

Overordnet

Formålet med disse retningslinjer er at udnytte kapaciteten på banen og dermed åbne for at så mange medlemmer/gæster som muligt kan spille på banen.

Hovedregel

Planlægning af turneringer foretages ud fra følgende hovedregler:

 • Maksimalt en banelukning ved sammenhængende helligdage
 • Private runder skal forlade de reserverede 9/18 huller senest 15 minutter før turneringsstart.

Banelukning

Løbende start (L)

 • Der foretages banelukning af 1 teested (hul 1) ved deltagelse af 48 deltagere eller derunder
 • Der foretages banelukning af 2 teesteder (hul 1 og hul 10) ved deltagelse af mere end 48 deltagere
 • Der skal startes med 10 minutters mellemrum.

Gunstart (G)

 • Forudsætter lukning af banen i en passende periode
 • Gunstart sker bagud – hul 1, hul 18, hul 17 etc..

Tee-off information

 • Tee-off information i Golfbox og i klubhuset orienterer altid om, hvor og hvornår man skal spille.

Startlister

 • Startlister opsættes normalt senest 2 dage før afviklingen (eksempelvis: torsdage ved turneringer på lørdage)

Afbud

 • Gyldigt afbud skal være turneringsledelsen i hænde senest 2 timer før turneringsstart. Senere afbud eller udeblivelse kan medføre turneringskarantæne.
 • Ved afbud efter udsendelse af startlisten godskrives/udbetales den betalte turneringsfee ikke.

Scorekort

 • Scorekort skal være afhentet senest 30 minutter før tee-off
 • Ved senere afhentning uden gyldig grund, kan man deltage i turneringen, men ikke opnå deltagelse i præmierækkerne.

Mødetid/Forsinkelse

 • Spiller bør være på første tee senest 5 minutter før starttid.
 • Ved ankomst til første tee efter det fastsatte starttidspunkt men indenfor for 5 minutter, idømmes jævnfør regel 6-3a:
  • ved slagspil 2 straffeslag
  • ved hulspil  tab af 1. hul
 • ved ankomst senere end 5 minutter efter starttid vil man blive diskvalificeret med mindre turneringsledelsen accepterer årsagen til forsinkelsen.

Antal deltagere

 • Minimum
  • Hvis der er færre end 40 tilmeldte deltagere (personer) bliver turneringen ikke gennemført, medmindre klubben dispenserer.
 • Maksimum
  • Gunstart: Der lukkes for tilmeldinger ved 96 deltagere ved turnering med 2 rækker og ved 120 deltagere ved turnering med 3 rækker (ingen maks. hcp-grænse)
 • Løbende start: Intet maksimum.
 • Klubmesterskaber
  • Ved klubmesterskaber skal der være mindst 6 tilmeldte deltagere i en række for at der afvikles klubmesterskab i pågældende række
  • Dog ved klubmesterskaber i ungdomsrækkerne skal der være mindst 4 tilmeldte deltagere i en række for at der afvikles klubmesterskab i pågældende række
  • Juniorer og seniorer kan vælge at stille op i herre-/damerækken 

Tilmelding til turnering

 • Tilmelding foretages alene på Golfbox

2. Turneringsbetingelser

Alle turneringer, som af arrangeret af Barløseborg Golf Klub, afvikles efter Dansk Golf Unions gældende regler, samt de til enhver tid gældende regler og bestemmelser vedtaget af Barløseborg Golf Klub.

Medmindre andet er anført i betingelserne til de enkelte turneringer gælder nedenstående turneringsbetingelser.

Reglerne skal oplyses direkte eller være tilgængelige for turneringsledere, spillere og andre interesserede ved enhver turnering som afvikles

Oversigt:

Skal fremgå af invitation

1.

Turneringens NAVN

X

2.

Tid og sted for afvikling

X

Klubmesterskaber afvikles over 1 weekend - den tidsmæssige anbefaling fra DGU følges

 

3.

Turneringsform - slagspil, hulspil etc.

X

Klubmesterskaber afvikles som slagspil.
Herrer spiller 54 huller med 2x18 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen.

Damer spiller 36 huller med 18 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen.
Junior drenge og piger, senior herrer og damer spiller 18 huller om lørdagen og 18 huller om søndagen.

Startrækkefølgen om lørdagen fastlægges i handicaporden medens rækkefølgen om søndagen fastlægges på grundlag af lørdagens placeringer.

 

4.

Teested

X

Ved klubmesterskaber spiller
- Herrer fra HVID tee
- Damer fra RØD tee
- Junior drenge og senior herrer fra GUL tee.
- Junior piger og senior damer fra RØD tee.

 

5.

Åben eller lukket turnering

X6.

Gruppeinddeling kan foretages på grundlag af:

X

 

Køn:

Dame / herre række

   

 

Handicap:

I rækker benævnt A, B, C med angivelse af hcp.-interval for den enkelte række sker indplacering efter EGA's handicapregulerings-skema- se næste side

eller 
I et antal rækker benævnt, A, B og eventuelt C, hvor indplaceringen sker ud fra en ligelig fordeling af deltagerne.

Ved klubmesterskaber spilles fra scratch i alle rækker og indplacering sker efter hcp.-rækkefølge og laveste først ud. 

   

Alder:

Kan kun forekomme i forbindelse med afvikling af klubmesterskaberne.
Her anvendes følgende gruppeinddeling:
- Junior drenge og piger til og med det år hvor man fylder 18 år.
- Senior herrer og damer fra og med man fylder 55/50 år

   

7.

Lige scores

Ved lige scores (antal slag / stableford points) afgøres placering på grundlag af den matematiske metode:

 1. Sidste 36,18,9,6,3,1
 2. hvis fortsat lige - afgøres placering ved lodtrækning

I forbindelse med klubmesterskaber gælder følgende:
Ved lige score i en række spilles omspil på hul 18. Vinderen af omspillet er klubmester. Taberen/taberne af omspillet deler 2. pladsen og får alle overrakt en præmie som bevis for den opnåede 2. plads.

   
     
     

8.

Tilmelding og betaling for deltagelse

X

 

Tilmelding og betaling for deltagelse i en turnering, kan alene foretages på Golfbox (gælder dog ikke Slå et Slag). Sidste rettidige tilmelding vil fremgå af invitationen.
Ved overtegning oprettes venteliste. Prioriteringen af denne fremgår af turneringsinfo.

   

For klubmedlemmer, som ikke har fuldtidsmedlemskab eller ikke har juniormedlemskab betales gældende gæstefee i tillæg til turneringsfee.

   

9.

Protester og afgørelser

X

 

a. Hvis der er udpeget en dommer, er dennes afgørelse endelig.

   

b. Hvis der ikke er udpeget en dommer, afgør turneringsledelsen alene og endeligt alle spørgsmål om regler og turneringsbetingelser, herunder forståelse og anvendelse af turneringsbetingelserne.

   

10.

Tællende turneringer

   

Alle individuelle klubturneringer er tællende

   
     

11.

EGA handicap / Klubhandicap

x

 

Alle medlemmer kan deltage i klubbens turneringer Medlemmer med status Klubhandicap kan dog ikke være med i præmierækken

   

12.

Aflevering af scorekort

   

Umiddelbart efter sidste hul, og inden for rimelig tid ved gunstart, skal du - og dit hold - aflevere scorekort i korrekt udfyldt og underskrevet stand (inkl. omregning til stableford point) til turneringsledelsen.

Scorekort, der indberettes med for lav score medfører diskvalifikation. Undtagelse for diskvalifikation – se regel 6-6d

   

13.

Buggies mm.

Det er tilladt at anvende persontransporterende udstyr så længe banen tillader det, medmindre andet er anført i de specifikke turneringsbetingelser.

   

14.

Caddies

Det er ikke tilladt at benytte en caddy. Evt. dispensation ved turneringsledelsen

   

Skema til brug for pkt. 6 Gruppeinddeling:

EGA handicapreguleringsskema

 

Hcp

 

Hcp

Indplaceres i Række

Fra

 

til

4,4

A

Fra

4,5

til

11,4

A

Fra

11,5

til

18,4

A

Fra

18,5

til

26,4

B

Fra

26,5

til

36

B

Fra

36

   

C

 

3. Præmieregulativ

Præmiestørrelse og antal

Det tilstræbes at op til 75% af indtægterne fra turneringsfee - fratrukket gebyr til Golfbox -anvendes til præmier

 • generelt er der præmier til vinder og runner-up i hver række.
 • ved mindst 15 deltagere i rækken, vil der ligeledes være en 3. præmie
 • herefter vil der være præmie til hver 6. deltager (dvs. 21., 27., 33. etc.)
 • Ved parturnering kan præmierne ikke være mindre end:
  • 1. præmie kr. 500
  • 2. præmie kr. 300
  • 3. præmie kr. 100
 • Ved klubmesterskaber uddeles følgende præmier:
  • Pokal og gavekort til vinder og vin/gavekort til runner-up i hver række
 • Præmiepolitik ved sponsorerede turneringer fremgår af den enkelte turnering.

Turneringsfee

Turneringsfee er fastsat til:

 • Individuelle turneringer kr. 75 pr. person.
 • Parturneringer (foursome, greensome etc.) kr. 100 pr. par
 • Klubmesterskaberne er uden turneringsfee

Ved turneringer med tilbud om efterfølgende spisning skal tilmelding til spisning kunne foretages i Golfbox.

Hvem kan modtage præmie

 • Personlig tilstedeværelse ved præmieoverrækkelse forudsættes. Er dette ikke tilfældet udleveres præmien ikke, men placeringen fastholdes.
 • I turneringer med ”All-over vinder” kan vinder ikke samtidig opnå præmie som rækkevinder
 • Vandrepræmier kan hjemtages for en periode på maks. 1 måned. Efter denne periode tilbageleveres pokalen til sekretariatet, der sikrer gravering og opbevaring.

4. Turneringsinvitation

Definition af retningslinjer for hvad en ”Turneringsinvitation” som minimum skal indeholde:

 • Logo for klubben (kun på opslag i klubhus)
 • Turneringens navn
 • Tid og sted
 • Turneringsform
 • Teested
 • Åben/lukket
 • Antal deltagere
 • Gruppeinddeling
 • Baneforløb (løbende, gunstart forud/bagud)
 • Nærmest flag, længste drive, tættest midt fairway, hvis det indgår
 • EGA handicap / Klubhandicap
 • Turneringsfee
 • Tilmelding – start og slut
 • Kriterier for afbud
 • Eftertilmelding
 • Startliste offentliggørelse
 • Sponsor(-ere)/præmier
 • All over vinder ja/nej
 • Aflevering af scorekort
 • Turneringsledere
 • Bestilling og betaling af mad, hvis dette indgår.