Generalforsamling 2017

Her finder du referat og fra generalforsamlingen tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00 i Kerte Forsamlingshus

Referat af generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00 i Kerte Forsamlingshus

Formand Arne Jakobsen bød velkommen, hvorefter generalforsamlingen kunne begynde. Til generalforsamlingen var der mødt 52 stemmeberettigede medlemmer op.

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 7:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.
    Bestyrelsen foreslår kontingentet hæves med 100,- årligt for alle aktive kontingent typer
5. Forslag fra bestyrelsen
    a. Vedtægtsændringer jf. vedhæftede forslag
6. Forslag fra medlemmerne.
    a. Ingen forslag modtaget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
        i. Palle Dinesen, modtager genvalg
        ii. Jørgen Pettersson, modtager genvalg
    b. Valg af 2 suppleanter
        i. Bestyrelsen foreslår Henrik Hansen
        ii. Bestyrelsen foreslår Michael Nielsen
8. Valg af revisor og revisor-suppleant
    a. Bestyrelsen foreslår Richard Andersen som revisor
    b. Bestyrelsen foreslår Hans-Henrik Jensen som revisor suppleant
9. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent

Forslag fra bestyrelsen, Per Smith blev valgt.
Per Smith takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at alle formalia var i orden, og generalforsamlingen dermed var fuldt beslutningsdygtig.

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Arne Jakobsen aflagde beretning. Beretningen findes i særskilt bilag.

Udover beretningen, så kunne formanden oplyse at Fynske Bank Fonden har bevilliget et tilskud på 100.000,- til projektet om dræning og overdækning af nogle udslagssteder på Driving Range.

Bemærkninger til beretningen:
• Fællestræningen 15.30 – 16.30 er for tidligt for de medlemmer, der er arbejdsramt og de får derfor ikke mulighed for at deltage i fællestræningerne.
• Hvad er ideen med hytten mellem hul 12 og 13?
  Det er et læskur for vind og vejr og det er uden lynafledere.
• Der mangler kvalitets læ steder på vej væk fra 9 huls banen og det er en vakkelvorn bænk i læskuret ved hul 1 på 9 huls banen.
• Der mangler ordentlige vinter tee steder på banen
• Hvor kommer den nye forpagter fra ?
  Carsten Rømer Wolff ejer og driver Øbjerggaards Selskabslokaler i Ebberup og han laver ligeledes skolemad i Assens Kommune http://www.oebjerggaard.dk/
• Hvorfor er der ændret i antal tildelte slag ?
  DGU har rated banen om og det betyder at handicap grænserne har ændret sig en lille smule.
• Kedelig oplevelse at modtage mailen om restancer, rykkerprocedure og udmeldelses kriterier!!
  Klubben beklager, at det var formuleret, så det kunne forstås som om man blev rykket – meningen var en orientering om frister for udmeldelser    og opstramning af rykkerprocedure ved restancer.

 Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Klubbens kasserer Gitte Stentebjerg fremlagde regnskabet. Du kan finde regnskabet her.

Bemærkninger til regnskabet:
• Hvorfor er posten på IT Support mm. så stor?
  Den består af:
  Golfbox på 38.000,-
  IT support & Software, primært brugt på flytning af sekretariat på 12.000,-
  PBS omkostninger på 11.000,-
• Hvorfor henlægger man til baneforbedringer?
  Da man i en årrække har haft en billig baneleje hos baneejer, ønsker bestyrelsen at banen fortsat fremstår som “Fyns bedste” og “investerer”

  derfor sammen med baneejer i dræning og overdækning af nogle udslags steder på Driving Range.

  Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud

  Kasserer Gitte Stentebjerg fremlagde budgettet. Du kan finde budgettet her.

Bemærkninger til budgettet:
• Hvorfor er posten på IT Support mm. igen så stor, da flytningen af sekretariatet er overstået?
  Det nye regnskabssystem har en månedlig omkostning og jo flere medlemmer, jo større bliver omkostningen til PBS
• Hvem tilfalder G5 og greenfee indtægterne?
  De tilfalder baneejer og ikke klubben
• Har man taget højde for udgifter til den nye persondataforordnings lov, som træder i kraft pr. maj 2018?
  Nej ikke endnu, men det vil man i bestyrelsen snarest kigge på hvilke konsekvenser det måtte have for klubben.

  Budgettet blev herefter godkendt.

Bestyrelsen foreslår kontingentet hæves med 100,- årligt for alle aktive kontingent typer.

Bemærkninger til kontingentforhøjelsen:

• Er kontingentstigningen med i budgettet?
Ja, det er den, men der er budgetteret med flere 9 huls medlemskaber, da prøvemedlemmer typisk starter der, indtil de er kommet langt nok ned i  hcp, til at spille på den store bane.
• Kontingentstigningen for juniorer falder ikke i tråd med det fokus og tilgang af junior medlemmer, som man ønsker iflg. beretningen, da andre    klubber har meget billigere og differentieret junior kontingenter?
  Bestyrelsen vil tage kommentaren til efterretning og se på junior kontingentet igen.
• Kan det betale sig at sætte prisen op, når man forestiller sig at nye spillere også vælger golfklub efter prisen?
Bestyrelsen mener, at man har analyseret på de andre klubbers priser og fundet det forsvarligt at sætte prisen op – vi er ikke de billigste, men heller ikke de dyreste. Det kan være svært at gennemskue hvad der er med i et medlemskab, i Barløseborg får medlemmerne meget for pengene.

Budget og medlemskontingenter blev vedtaget.

5. Forslag fra bestyrelsen

 Vedtægtsændringer jf. vedhæftede forslag. Formand Arne Jakobsen motiverede forslaget, de fleste rettelser var af redaktionelt art, da man  ønskede at ændre formuleringer mm. således de blev mere i tråd med DGUs oplæg til vedtægter for en golfklub. Største ændring var oprettelse  af et studie medlemskab. Du kan se de ændrede vedtægter her.

 Forslaget blev vedtaget.

6. Forslag fra medlemmer.

 Ingen forslag modtaget.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

 Palle Dinesen blev genvalgt.
 Jørgen Pettersson blev genvalgt.

Valg af suppleanter
 Henrik Hansen blev genvalgt.
 Michael Nielsen blev genvalgt.

8. Valg af revisor og revisor-suppleant

Revisor Richard Andersen blev genvalgt.
Revisor suppleant Hans Henrik Jensen blev genvalgt.

9. Eventuelt

• Forslag om at sætte et webcam op, således man kunne se om der var sne på banen om vinteren.
  Bestyrelsen og baneejer vil overveje forslaget.
• Hvis man havde en 10-20 personer, som kunne tænke sig at prøve om golf var noget for dem, hvad gør man så ?
  Man kontakter Gurli Andersen fra begynderudvalget og så vil klubben kunne tilbyde et mini åbent hus arrangement, hvor man træner lidt på    Driving Range og putte green og spiller hul 1,2 og 9 på 9-huls banen.
• Kunne der blive gjort rent i laden ved bag opbevaring ? Der er meget beskidt og støvet og ingen steder man kan lægge eller hænge sit tøj, så  evt. få opsat en bænk?
 Bestyrelsen og baneejer vil overveje forslaget.

 Dirigenten Per Smith takkede derefter for god ro og orden og erklærede general-forsamlingen for afsluttet.

 Dagsordenen er udtømt – Arne Jakobsen takkede dirigenten og revisoren for deres opgaver og overrakte dem en vingave som tak for indsatsen.